Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Art expressions against bullying at school
Okres realizacji –  1.09.2020 – 31.08.2023
Ogółem budżet projektu 179 115 €, w tym  SP231 –   26 715 €

Uczestnicy:

  • 2nd Gymnasio Almyrou (Grecja) – (koordynator),
  • Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie
  • Panevezio Rozyno progimnazija (Litwa),
  • Vereniging voor Christelijk Voortgezet onderwijs Rotterdam en omgeving, Christelijke Scholengemeenschap Comenius College (Holandia),
  • St. Dominic High (St. Maarten),
  • Scuola Secondaria di I grado C.Colombo (Włochy)

Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 12-15 lat z wymienionych powyżej szkół  oraz nauczyciele m.in. języka angielskiego, przedmiotów związanych ze sztuką, pedagodzy, psycholodzy.

Projekt dotyczy problemu przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, dla której przeciwdziałaniem będzie wspieranie twórczości i sztuki w edukacji. Wykorzystując sztukę uczniowie będą nabywać lub rozwijać umiejętności radzenia sobie z   przemocą i niewłaściwymi emocjami. Uczyć się będą  empatii, tolerancji, współpracy w grupie i pozytywnych zachowań .

Ogólnym celem tego projektu jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych, kształtowanie właściwych postaw poprzez tworzenie sztuki, wzbudzenie refleksji nad problemem przemocy oraz wychowanie aktywnego i odpowiedzialnego przyszłego obywatela Europy, który będzie budował tolerancyjne i demokratyczne społeczeństwo. Pośrednim zaś celem jest rozwijanie twórczości i wspieranie rozwoju oraz współpracy uczniów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na wprowadzenie nowych działań z zakresu kultury i sztuki w program szkolny. W ramach projektu u jego uczestników rozwijane będą kompetencje językowe, w tym wielojęzyczność. W ramach współpracy międzynarodowej zwracana będzie uwaga na  różnorodność i dialog międzykulturowy, wartości demokratyczne, potrzebę uczenia się przez cale życie.

W projekcie spodziewane są także inne rezultaty takie jak:
– zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat przemocy rówieśniczej
i zapobieganie jej poprzez stworzenie artystycznych warunków i kreowanie właściwych postaw;
– zrozumienie, że w różnorodności jest siła i współdziałanie, tworzenie pozytywnej atmosfery w szkole, poczucia wspólnoty, wzajemnego szacunku oraz angażowanie rodziców w ten proces;
– motywowanie i zachęcanie uczniów szczególnie tych, którzy  nie angażują się w życie szkoły lub wykazują nieodpowiednie zachowanie, aby brali udział w projektach i włączyli się w pracę zespołową, rozwijali umiejętności informatyczne oraz językowe;
– rozwijanie współpracy i wzrost motywacji do uczenia się, nabywanie umiejętności emocjonalnych, wzbogacanie tożsamości europejskiej, przełamywanie uprzedzeń, nabywanie tolerancji oraz promowanie szacunku i uniwersalnych wartości.

Członkowie społeczności szkolnej wszystkich uczestników projektu zachęcani będą do bycia pozytywnie nastawionym do innych oraz stworzenia wspólnej strategii do rozwiazywania problemu przemocy i nękania.

Nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich, przy użyciu różnych form związanych ze sztuką, często wyrażoną w sposób interaktywny,  będą dzielić się doświadczeniem uczenia się i rozwijania umiejętności emocjonalnych  i kompetencji społecznych. Zintegrowane z programem nauczania artystyczne działania stawać się będą narzędziami dla uczniów i nauczycieli w celu skutecznego zapobiegania przemocy rówieśniczej.

W trakcie projektu odbędzie się 7 krótkoterminowych spotkań nauczycieli i uczniów z krajów biorących udział w projekcie. Tematyka spotkań dotyczyć będzie:
–  w Grecji (2 spotkania robocze)– zwrócenia uwagi na problem przemocy rówieśniczej i możliwości przeciwdziałania poprzez sztukę, 
–   na Litwie – wpływu tańca dla różnorodności,
–   we Włoszech – oddziaływania obrazu na emocje,
–    w Holandii – wpływu słowa pisanego na rozwijane kompetencje społeczne,

We wrześniu 2021r. planowane jest spotkanie nauczycieli i uczniów w Polsce,  na którym główną tematyką będzie muzyka i jej wpływ jako uniwersalne narzędzie do komunikacji i uspołecznienia. W trakcie spotkania planowane są różne aktywności.  Uczniowie słuchając muzyki będą określali emocje i na tej podstawie wykonywać projekt z tym związany. Stosując metodę dramy prezentować będą różne sytuacje związane z zagrożeniami przemocą i próbować je efektywnie rozwiązywać. Wspólnie uczestnicy spotkania napiszą piosenkę dotyczącą problemu przemocy, którą następnie  nagrają. Wykonają plakaty związane z przeciwdziałaniem przemocy. Nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich uczestniczyć będą w warsztatach muzycznych w Muzeum Chopina oraz w zajęciach w Centrum dla Niewidomych w Laskach.

 „Polityka antybullyingowa Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie.”

Podsumowanie całego projektu planowane jest w Saint Maarten w maju 2022 r. Efektem końcowym projektu będzie utworzenie Rówieśniczych Grup Wsparcia w każdej szkole partnerskiej, które będą pracowały i rozpowszechniały rezultaty projektu w trakcie jego trwania i po zakończeniu.

Skip to content