Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Zadania i cele świetlicy szkolnej

Pracownicy świetlicy zobowiązani są do prowadzenia zajęć w sposób urozmaicony i  dostosowany do potencjału dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Należy dążyć, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnianie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, zmierzających do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
 • Dostosowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb uczniów przybyłych z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz w pokonywaniu trudności w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Zapewnianie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 • Wychowanie do wartości przez krzewienie szacunku wobec kultury i dziedzictwa europejskiego, a także kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych.
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Wzbogacanie samodzielności, innowacyjności, kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz akcentowanie preorientacji zawodowej.
 • Rozwijanie kompetencji przyrodniczych, ekologicznych i matematycznych uczniów.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Wprowadzanie różnorodnych zajęć (dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.) oraz innowacji.
 • Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej w tym prewencji chorób zakaźnych (także wirusowych).
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz metod kształcenia na odległość.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez udział w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania wobec siebie i innych, w świetlicy i w szkole.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur.
 • Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 • Zwiększanie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie oraz przynależności do wspólnoty szkolnej.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wychowanka i sprawności fizycznej.
Skip to content