Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Zadania i cele świetlicy szkolnej

Pracownicy świetlicy zobowiązani są do prowadzenia zajęć w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Należy dążyć, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz w pokonywaniu trudności w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Wzbogacanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Podkreślenie znaczenia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Wprowadzenie różnorodnych zajęć (dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.) oraz innowacji.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami.
 • Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez udział w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur.
 • Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wychowanie do wartości.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wychowanka i sprawności fizycznej.
Skip to content