Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

MŁODZI EKO-LOGICZNI W RUMUNII

MŁODZI  EKO-LOGICZNI

 W ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 179 844 PLN
Okres realizacji 1.09.2020 – 31.08.2021, wydłużony do 31.12.2021r
Partnerzy:
The Agrupamento de Escolas Gil Paes, Tores Novas, Portugalia
Scoala Gimnaziala Nr.8 Brasov, Rumunia

Opisywany projekt związany jest z pracą naszej szkoły, dotyczącej realizacji  działań na rzecz ekologii i  ochrony środowiska oraz dążeniem do uzyskania tytułu Eco Szkoły. Projektowane przedsięwzięcie Młodzi Eko-Logiczni  daje nam możliwości praktycznego udziału uczniów w zajęciach szkoły posiadającej taki tytuł. W projekcie planujemy realizację dwóch mobilności do szkoły w Torres Novas w Portugalii i Gimnazjum nr 8 w Braszów w Rumunii. Celami wyjazdów uczniów klas VII – VIII będzie rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych a przede wszystkim w zakresie rozwijania umiejętności w obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych.

W każdej mobilności wyjazd wraz z podróżą trwał będzie 8 dni, w tym 5 dni zajęć merytorycznych w szkole i 1 dzień  wycieczki edukacyjnej do wybranego regionu, w celu poznania występujących form ochrony przyrody czy też innych obiektów o wysokich walorach środowiskowych. Program mobilności będzie ustalony podczas wizyty przygotowawczej. Na lekcjach: j. angielskiego, geografii, biologii, chemii, techniki, informatyki i matematyki, uczniowie rozwiną kompetencje w zakresie ekologii, ochrony środowiska. Zajęcia będą okazją do obserwacji działań ekologicznych realizowanych przez partnerskie szkoły. W pierwszym dniu odbędą się zajęcia integracyjne i autoprezentacja uczniów oraz wymiana  doświadczeń w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Przedstawione zostaną regiony swoich krajów, postrzeganych jako zielone płuca lub wartych poznania z uwagi na walory środowiska. W kolejnych dniach realizowana będzie tematyka mobilności na wspólnych lekcjach i warsztatach, w tym na zajęciach w terenie. Wspólne zielone lekcje, obserwacja elementów środowiska przyrodniczego, przeprowadzanie doświadczeń, dokonywanie pomiarów, poznanie
i porównanie form ochrony środowiska to tylko niektóre z działań podejmowanych w trakcie mobilności. Uczniowie nauczą się rozpoznawać nieznane im organizmy w biosferze, poznają ich wymagania i zależności środowiskowe. Poznają prowadzone działania prozdrowotne i wytwarzaną tam ekologiczną żywność oraz przygotują z niej zdrowe potrawy. Obserwować będą realizowaną gospodarkę odpadami. Wykonają przedmioty codziennej użyteczności z zebranych wcześniej odpadów. Odbędą wycieczki edukacyjne, poznając formy ochrony środowiska oraz obiekty związane   z działaniami na rzecz środowiska. Po południu, odbywać się będą zajęcia nieformalne związane m.in. z poznawaniem lokalnego środowiska, zwyczajów dnia codziennego. Uczniowie będą się wymieniać doświadczeniami, lepiej się zintegrują, nabędą ciekawości poznawczej.

Uczestnicy mobilności poprzez zintegrowane działania wyzwolą pokłady kreatywności, twórczych działań, świadomości i ekspresji związanej ze środowiskiem i otaczającą przyrodą. Nasi uczniowie stworzą wraz z uczniami z kraju mobilności KODEKSU MŁODEGO EKO-LOGICZNEGO, który będzie podstawą przyszłych działań w środowisku i na jego rzecz po powrocie do Polski. Młodzież wspólnie stworzy modele ekologicznych domów a także  przygotuje  prezentacje multimedialne, wykona zdjęcia, nagra film. Z zebranych roślin stworzy zielnik oraz album zdjęć poznanych obiektów związanych ze środowiskiem. Przygotowana zostanie tematyczna broszura. W trakcie pobytu uczniowie będą doskonalić znajomość j. angielskiego i utrwalać poznane podstawowe słownictwo języka kraju mobilności, wprowadzone w trakcie warsztatów przygotowawczych, a następnie ćwiczone na wyjeździe.

Po powrocie uczniowie prezentować będą wykonane materiały, przywiezione eksponaty i pamiątki: na apelach, w szkolnej gazetce, w czasie szkolnych dni europejskich oraz corocznego festynu. Odpowiednie informacje o mobilności zostaną umieszczone na stronie szkoły, dzielnicy i w gazetach lokalnych. Po zakończonych mobilnościach szkolny koordynator przedsięwzięcia przeprowadzi badanie określające osiągnięte umiejętności i kompetencje w wymiarze jakościowym i ilościowym. W kolejnym roku szkolnym uczniowie klas ósmych końcowe produkty mobilności wykorzystają na realizowanych ekologicznych warsztatach edukacyjnych.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW
w ramach przedsięwzięcia MŁODZI EKO- LOGICZNI

Skip to content