Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

MŁODZI  EKO – LOGICZNI  W  PORTUGALII

Październik 2021

W ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i przedsięwzięcia Młodzi Eko-Logiczni, piętnastu uczniów naszej szkoły  z klas ósmych i siódmych, w terminie 18 – 25 października 2021 r. uczestniczyło w wyjeździe zagranicznym do Portugalii do Agrupamento de Escolas Gil Paes  w Torres Novas.

W czasie mobilności  nasi uczniowie wspólnie z uczniami szkoły partnerskiej  realizowali zadania, związane z poznawaniem środowiska oraz  działań z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Wyjazd rozpoczął się zajęciami integracyjnymi uczniów polskich i portugalskich.  Uczniowie naszej szkoły pokazali  film o szkole oraz film prezentujący poszczególnych uczniów, którzy uczestniczyli w mobilności.

W czasie pobytu w Torres Novas nasi uczniowie  brali udział we wspólnych lekcjach z uczniami portugalskimi. Odbyły się lekcje z języka angielskiego, portugalskiego, biologii, geografii, muzyki. Na lekcjach geografii przybliżono naszym uczniom środowisko przyrodnicze Portugalii oraz jego wykorzystanie dla potrzeb człowieka. Uczniowie poznali strukturę rolniczego użytkowania ziemi oraz podstawowe uprawy. Zwrócono uwagę na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Na lekcji biologii uczniowie zajmowali się tematyką obszarów chronionych, w tym nasi uczniowie pokazali prezentację z zakresu ochrony przyrody w Polsce. Dokonali także analizy oddziaływania człowieka na funkcjonowanie ekosystemów oraz różnorodność biologiczną, którą poznawali w trakcie warsztatów     w terenie i wycieczek edukacyjnych. W ramach zajęć muzycznych nasi uczniowie wykonali piosenki   o Ziemi i jej ochronie, które były następnie wykonywane wspólnie z uczniami szkoły portugalskiej.

Z uwagi na realizację tematyki projektu związanego z przyrodą i ekologią znaczna część zajęć odbywała się poza terenem szkoły. W Miejskiej Bibliotece odbyły się warsztaty przyrodnicze, w czasie których m.in. uczniowie poznali występujące ekosystemy i obszary chronione związane z rejonem Torres Novas oraz występujące tam rośliny i zwierzęta.  Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie rzeki Almonda dla miasta i całego regionu, zwłaszcza dla hydroenergetyki. W Urzędzie Miasta  omówione zostały dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, podkreślając rolę prowadzonej gospodarki odpadami.

Warsztaty historyczno-przyrodnicze odbywały się także w Centrum Informacji Turystycznej  oraz w centrum historycznym  miasta. Uczniowie z obu szkół odwiedzili najważniejsze obiekty miasta i dokonali analizy występujących uwarunkowań przyrodniczo-społecznych  dla rozwoju miasta i turystyki. W rezerwacie przyrodniczo-historycznym Pena Windmills młodzież zapoznała się ze znaczeniem wiatraków w gospodarce Portugalii dawniej i współcześnie. Uczniowie spacerując po rezerwacie  obserwowali występujące tam rośliny. Niektóre z nich rozpoznawali wykorzystując aplikację PlantNet. W oparciu o  wiatraki uczniowie rozpoznawali figury płaskie i przestrzenne występujące w przyrodzie i budownictwie. W Rezerwacie Biosfery Paul do Boquilobo młodzież poznała ekosystemy związane z tym rezerwatem oraz występujące tam organizmy roślinne i zwierzęce, zwracając szczególną uwagę na dęby korkowe, eukaliptusy i ptaki. Dzięki odbyciu wycieczki edukacyjnej do Nazare uczniowie poznali walory środowiska i prowadzoną gospodarkę w kontekście położenia nad oceanem, wykorzystania natury i jej ochrony. Zajęcia warsztatowe w Living Science Centre of Alviela  umożliwiły uczniom utrwalenie wiadomości o występujących ekosystemach oraz rozwijanie świadomości wpływu człowieka na ich funkcjonowanie.

W trakcie zajęć w terenie uczniowie obserwowali otaczającą przyrodę, występujące rośliny i produkty wytwarzane w gospodarstwach. Dokonywali analizy porównawczej w tym zakresie w stosunku do Polski. Poznawali możliwości racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.

Podsumowaniem wspólnych działań było przygotowanie Kodeksu Młodego Eko-Logicznego. Uczniowie dokonując analizy stanu środowiska w Polsce i Portugalii wskazywali zasady swojego prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania w codziennym życiu wobec środowiska i jego elementów, zdając sobie sprawę z współodpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.

Każdego dnia odbywały się zajęcia ruchowe, związane z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez taniec. Uczniowie obu szkół dodatkowo integrowali się poprzez wspólny integracyjny europejski taniec, czym zainteresowani byli także liczni obserwatorzy. Spożywając codzienne posiłki nasi uczniowie starali się poznawać portugalskie potrawy, określać produkty z jakich były wykonane, zastanawiając się też nad możliwością przeniesienia ich do Polski.

W czasie wszystkich wspólnych zajęć uczniowie naszej szkoły, doskonalili znajomość języka angielskiego oraz utrwalali  podstawowe zwroty i słownictwo   w języku portugalskim.

W czasie pozaprojektowym uczniowie wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły portugalskiej odwiedzili okoliczne miasta – Sanktuarium Maryjne w  Fatimie oraz wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: gotycki klasztor w Batalhii, klasztor Zakonu Chrystusa w Tomarze oraz Opactwo Cystersów w Alcobace.

Wyjazd uczniów do portugalskiej szkoły dał jej uczestnikom wiele nowych umiejętności i wiedzy, a zawarte znajomości  są nadal kontynuowane.


Skip to content