Konkurs ofert nr 1 w sprawie prowadzenia stołówki i sklepiku szkolnego

KONKURS OFERT NR 1

w sprawie prowadzenia stołówki i sklepiku szkolnego w budynku

  Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego

 w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa 10

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (catering) – śniadanie, zupa, drugie danie, kompot, podwieczorek oraz prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa.
 2. Z posiłków korzystają uczniowie i personel Szkoły Podstawowej nr 231.
 3. Orientacyjna ilość dziennie wydawanych posiłków wynosi ok. 300 szt. (zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiadów danego dnia według zamówień uczniów i personelu).
 4. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Posiłki muszę posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną               z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży (U. z 2016 poz. 1154 –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), muszą być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie         z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U. 2017, poz. 149).

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.; od dnia 31.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz w czasie akcji „Lato w mieści”

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane firmy, w tym wydruk z CEDiG.
 2. Certyfikat wdrożonego systemu HACCAP.
 3. Potwierdzenie doświadczenia w prowadzeniu żywienia dzieci – najlepiej w postaci referencji.
 4. Przykładowe menu na 4 tygodnie.
 5. Propozycję diet wegetariańskich i alergicznych.
 6. Ofertę cenową posiłków.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły do dnia 13 października 2017 r. do godziny 15.00 – Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego,                 03-257 Warszawa, ul. Juranda ze Spychowa 10

 

Konkurs ofert będzie przebiegać dwuetapowo:

 1. przegląd złożonych ofert i wybór 3 propozycji,
 2. spotkanie z oferentami,
 3. oferent ma prawo wycofać ofertę konkursową najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert poprzez osobiste złożenie pisemnego oświadczenia,
 4. uczestnik konkursu, którego oferta zostanie wybrana będzie telefonicznie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy,
 5. oferentom nie przysługują środki odwoławcze od wyników konkursu,
 6. zastrzega się prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Osoby zainteresowane ajencją stołówki mogą zgłosić chęć obejrzenia pomieszczeń  – telefon:      22 811 07 48 w 118 p. Alicja Lipińska.

Może Ci się również spodoba

Font Resize
Contrast